സ്ത്രീകളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണം | Women's Health tips

 

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദശകങ്ങളായി പെൺകുട്ടികളിൽ പ്രത്യുല്പാദനസംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു പല പ്രശ്നങ്ങളും കണ്ടു വരുന്നു. ഇതിനൊരു പ്രതിവിധി എന്താണ്?