സമാധാനത്തിനായി ചിത്ത് ശക്തി ധ്യാനം | Chit Shakthi Meditation for Peace From Sadhguru in Malayalam

 

 

സമാധാനത്തിനായുള്ള ചിത്ത്‌ ശക്തി സദ്‌ഗുരുവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഗൈഡഡ് ധ്യാനമാണ്, അത് നിങ്ങളുടെ വിധി നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതിയിൽ രൂപപ്പെടുത്തുവാനും ഓരോ മനുഷ്യനും തനിക്കുള്ളിലുള്ള സാധ്യതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും അനുവദിക്കുന്നു. #ChitShakti #Meditation #Peace #GuidedMeditation

0:00 Intoduction

3:40 Meditation Start

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1