ശിവൻ മാർക്കണ്ഡേയനായി സമയം സ്തംഭിപ്പിച്ചത് എങ്ങനെ ?

 

 

സമയത്തിനതീതമായി പോകാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിശ്ചിത തലത്തിലുള്ള അവബോധത്തെക്കുറിച്ചും, മാർക്കണ്ഡേയ ആ തലവുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടുവെന്നും സമയത്തെ നിയന്ത്രിച്ചതിനെ കുറിച്ചും സദ്ഗുരു സംസാരിക്കുന്നു. #Markandeya #ShivaLivingDeath