ശിവൻ കാമത്തെ കീഴടക്കിയതെങ്ങനെ ? | Shiva and Third eye

 

ശിവൻ്റെ മൂന്നാം കണ്ണിൻ്റെ പ്രതീകാത്മകത സദ്ഗുരു വിശദീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ശിവൻ തൻ്റെ മൂന്നാം കണ്ണുകൊണ്ട് കാമത്തെ ചാമ്പലാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു കഥ വിവരിക്കുന്നു. #ShivaLivingDeath