സിംഹ ക്രിയ - പ്രതിരോധശേഷിയും ശ്വാസകോശ ശേഷിയും വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനം | Simha Kriya

 

സിംഹ ക്രിയ - രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ശ്വാസകോശ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ലളിതവും എന്നാൽ ശക്തവുമായ ഒരു യോഗ പ്രക്രിയ Simha Kriya #SimhaKriya

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1