സിംഹ ക്രിയ - രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ശ്വാസകോശ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള ലളിതവും എന്നാൽ ശക്തവുമായ ഒരു യോഗ പ്രക്രിയ Simha Kriya #SimhaKriya