ഒരു ജീവിതപങ്കാളി എന്ന മുൻ തലമുറയുടെ ആശയം ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടോ ? |One life One Partner Relations

 

ഒരു ജീവിതപങ്കാളി മാത്രമുള്ള ദിവസങ്ങൾ അവസാനിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഡൽഹി JNU കോളേജിൽ യൂത്ത് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് പരിപാടിയിലെ ചോദ്യത്തിന് സദ്ഗുരു ഉത്തരം നൽകുന്നു