നടരാജനായ ശിവന്‍

 

നടരാജന്‍ എന്ന ശിവന്‍റെ രൂപത്തെ കുറിച്ച് സദ്ഗുരു സംസാരിക്കുന്നു. അത് സൃഷ്ടിയാകുന്ന നൃത്തത്തെ എങ്ങനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1