ആത്മ സന്ദേഹം വളരെ നല്ല ഒരു കാര്യമാണ്. വ്യക്തതയില്ലാത്ത ആത്മവിശ്വാസമാണ് അപകടം. സദ്ഗുരു വിശദീകരിക്കുന്നു.