നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന രീതിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചും അത് നമ്മുടെ ഊർജ്ജ വ്യവസ്ഥയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നുവെന്നും സദ്ഗുരു വിശദീകരിക്കുന്നു.