നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്തും നേടാൻ | Law Of Attraction

 

 

നമ്മുടെ ചിന്തയെയും വികാരങ്ങളെയും ഊർജ്ജത്തെയും സമന്വയിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ സ്വന്തം വിധി എങ്ങനെ ഏറ്റെടുക്കാമെന്ന് സദ്ഗുരു വിശദീകരിക്കുന്നു. #LawOfAttraction