മനുഷ്യരാശി ഇല്ലാതായാൽ ഭൂമിക്കെന്തു സംഭവിക്കും ?

 

 

പെട്ടെന്നൊരു ദിവസം, ഈ ലോകത്തെ മനുഷ്യരെല്ലാം മരിച്ചുപോയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് ലോകത്തിന്റെ അവസാനമാകുമോ? ഈ ഗ്രഹം ഇല്ലാതായി മാറുമോ? സദ്ഗുരു എന്താണ് പറയുന്നത് എന്നു നോക്കാം.

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1