ജലത്തിന് മീതെയും വായുവിലൂടെയും നടക്കുന്നതെങ്ങനെ? | Levitation

 

ഭൂഗുരുത്വാകർഷണത്തെ മറി കടന്നു നമുക്ക് വായുവിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? സദ്ഗുരു വിശദീകരിക്കുന്നു #Levitation