ജീവിതത്തിലെ വിഷമകരമായ സമയങ്ങൾ എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാം ? | Handling hard times in life

 

 

ഏകാന്തതയുടെ വികാരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചും ജീവിതത്തിലെ ദുഷ്‌കരമായ സമയങ്ങളെക്കുറിച്ചും ഉള്ള ചോദ്യത്തിന് സദ്ഗുരു ഉത്തരം നൽകുന്നു.