ഇതു പരിശീലിച്ചു നോക്കൂ ! തൈറോഡിസം തടയാം |Thyroid care tips

 

ഇന്ന് ലോകത്ത് വ്യാപകമായി തൈറോയ്ഡ് അസന്തുലിതാവസ്ഥ പ്രകടമാകുന്നതിന്റെ കാരണം സദ്ഗുരു പരിശോധിക്കുന്നു