ഇല്ലുമിനാറ്റിയുടെ തുടക്കം പ്രാചീന ഇന്ത്യകാരിൽ നിന്നോ ?| The Illuminati Decoded by Sadhguru

 

ഫ്രീമേസൺ‌റിയുടെ ചരിത്രവും ആളുകൾ‌ ഇന്ന്‌ ഇല്ലുമിനാറ്റി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് സദ്‌ഗുരു സംസാരിക്കുന്നു , കൂടാതെ അവർ‌ യോഗികളുമായി എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കാമെന്ന് വിശദീകരിക്കുന്നു.

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1