എപ്പോഴും സന്തോഷമായിരിക്കാനുള്ള എളുപ്പ വഴി | How to stay happy always

 

ഒരു ദാർശ്ശനികനും സന്നദ്ധപ്രവർത്തകനും ആയരിക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്നതിനെ കുറിച്ച് ഏഞ്ചെല്ല നസറിയനുമായുള്ള ഒരു സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ , സന്നദ്ധത എങ്ങനെ ജീവിതം നിങ്ങളുടെ വരുതിയിലാക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗമാകുന്നു എന്ന് സദ്ഗുരു വീക്ഷിക്കുന്നു- ജീവിതത്തോട് ഒരു സമ്പൂർണ്ണ സമ്മതമാകുന്നത്.

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1