ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കേണമോ ? | Should we pray to god ? Sadhguru Malayalam

 

നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കാറുണ്ടോ? നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും സദ്ഗുരുവിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങളെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും #God #Pray