ബർമുഡ ട്രിയാൻഗ്ലിന്റെ സത്യം വെളിപ്പെടുത്തി സദ്ഗുരു | Sadhguru on the Truth About Bermuda Triangle

 

ബർമുഡ ട്രിയാൻഗ്ലിന്റെ നിഗൂഢതയും , കപ്പലുകൾ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നതിനെ കുറിച്ചും സദ്ഗുരു സംസാരിക്കുന്നു