ബാഹ്യ സൗന്ദര്യത്തിൽ അമിത ശ്രദ്ധ ആവശ്യമോ ? | Insecure about beauty മോശം അഭിപ്രായങ്ങളെ എങ്ങനെ നേരിടാം

 

Q:- മറ്റുള്ളവരുടെ ആശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും നമ്മളെ . . . ആഴത്തി , സ്വാധീനിയ്ക്കുന്നു. എങ്കിലും പല ആളുകളെയും പല തരത്തിലായിരിയ്ക്കും ഇത്തരം അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും സ്വാധീനിയ്ക്കുക. എന്നാ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വവും തനിമയും, നഷ്ടപ്പെടുത്താതെ ഈ അഭിപ്രായങ്ങളും ആശയങ്ങളും വിലയിരുത്തി, നല്ലതുമാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുക?

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1