ആസ്‌തമയിൽ നിന്നും മോചനം നേടാൻ പ്രകൃതിദത്തമായ 5 വഴികൾ | 5 ways to reduce asthma issues

 

 

ലോക ആസ്തമ ദിനത്തിൽ, ആസ്തമയുടെ കാഠിന്യം കുറയ്ക്കാനായി സദ്ഗുരു 5 ഉപായങ്ങൾ പങ്കു വയ്ക്കുന്നു.