അന്തർമുഖർക്ക് വിജയം സാധ്യമാണോ ? | Can Introverts be successful

 

 

അന്തർമുഖനാവുന്നതോ ബഹിർമുഖനാവുന്നതോ നിങ്ങളുടെ വിജയത്തെ നിർണയിക്കുമോ? സദ്ഗുരു സംസാരിക്കുന്നു