അമിത ചിന്തകളിൽ നിന്നും എങ്ങനെ രക്ഷ നേടാം ? How to stop overthinking ?

 

നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കുമേൽ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരാൻ നാം കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരുന്നതെന്തു കൊണ്ടാണെന്നും, അത് സംഭവ്യമാക്കാനുള്ള ഉപായവും സദ്ഗുരു പറഞ്ഞു തരുന്നു