ആർക്കും മാപ്പ് നൽകേണ്ട ആവശ്യമില്ല | Laxmi Rai with Sadhguru

 

 

ഒരാളോട് എങ്ങനെ ക്ഷമിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് റായ് ലക്ഷ്മി സദ്ഗുരുവിനോട് ചോദിക്കുകയും ഇത് ചെയ്യുന്നത് എത്രത്തോളം ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് പങ്കിടുകയും ചെയ്യുന്നു. വളരെയധികം രസകരമായ ചർച്ച ഒടുവിൽ ഒരാൾ ആത്മീയനാകുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന വിഷയത്തിലേക്കു നീങ്ങുന്നു .

 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1