സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനമായ സ്വത്വം
 
 

सद्गुरु

സദ്ഗുരുവും ഫാഷൻ ഡിസൈനർ തരുൺ തഹ്ലിയാനിയും തമ്മിൽ നടത്തിയ സംഭാഷണത്തിൽ നിന്ന് .

തരുൺ താഹിലിയാനി: ആത്മജ്ഞാനത്തിനുവേണ്ടി സ്വയം അറിയുവാൻ ക്രിയകൾ ഉപയോഗിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് ഞാൻ . ഇതിൽ അങ്ങേയ്ക് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് കരുതുന്നു .

സദ്ഗുരു : ആത്മാവിനെ വളർത്തുവാൻ സാധ്യമല്ല. അത് തികച്ചും പൂർണത നേടിയതായതുകൊണ്ട് അതിന് പരിപാലനത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല . അതിനെ മറ്റൊന്നായി മാറ്റുവാനും സാദ്ധ്യമല്ല . എന്തെന്നാൽ നിങ്ങൾ ആത്മാവ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനവുമാണ് . നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെയാണ് സ്വത്വം എന്ന് വിളിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനും പരിപോഷണം ആവശ്യമില്ല , അതിനു വേണ്ടത് ലയനമാണ് . പൗരസ്ത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തിത്വത്തെ ഇല്ലാതാക്കുവാനാണ് ` ശ്രമിക്കുന്നത് . പാശ്ചാത്യവും പൗരസ്ത്യവുമായ നിലപാടുകളിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം ഇതാണ് . ഞാൻ ഒരിക്കലും പാശ്ചാത്യർക്കെതിരല്ല . ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യവും നിർബന്ധിച്ച് ചെയ്യിക്കരുതെന്നാണ് - അത് പാശ്ചാത്യമായാലും പൗരസ്ത്യമായാലും . ഇത് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടമനുസരിച്ചായിരിക്കണം . ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആളുകളുടെയും സമൂഹത്തിന്റെയും ഉയർച്ചയ്ക്ക് അത് നല്ലതാണെന്ന അറിവുകൊണ്ടാണ് . ഞാൻ ഇവിടെ തമിഴിൽ സംസാരിച്ചാൽ നിങ്ങളാരും ഇവിടെ ഇരിക്കില്ല . പക്ഷെ ഞാൻ മറ്റുള്ളവരെക്കാൾ വലിയവനാണെന്നു കാണിയ്ക്കുവാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പരിതാപകരമായിരിക്കും . അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് , ആവശ്യത്തിണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് . ഇത് മറ്റു കാര്യങ്ങൾക്കും ബാധകമാണ് .


സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനമായ സ്വത്വത്തിന് പരിപോഷണം ആവശ്യമില്ല . നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വമാണ് ഈ പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനും പരിപോഷണം ആവശ്യമില്ല .

നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയത്തിലേയ്ക്ക് തിരിച്ചു പോകാം സൃഷ്ടിയുടെ അടിസ്ഥാനമായ സ്വത്വത്തിന് പരിപോഷണം ആവശ്യമില്ല . നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വമാണ് ഈ പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനും പരിപോഷണം ആവശ്യമില്ല .

തരുൺ താഹിലിയാനി : ഓരോരുത്തരും സ്വത്വം എന്ന വാക്കിനെ വിവിധ തരത്തിലാണ് ` വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നതെന്നാണ് എനിയ്ക്കു തോന്നുന്നത് .

സദ്ഗുരു : ഇത് പദങ്ങളുടെ അർത്‌ഥത്തിന്റെ കാര്യമല്ല . ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്കുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ശ്രദ്ധാലുവാണ് . എന്തെന്നാൽ ആശയത്തെപ്പറ്റി സംശയം ഉണ്ടാകരുത് .നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെത്തന്നെ ശരിയാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാക്കണം - നിങ്ങളുടെ ഈ ശരീരത്തിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് ?

തരുൺ താഹിലിയാനി : ആൾ ഒന്ന് പക്ഷെ പല സ്വത്വങ്ങൾ .

സദ്ഗുരു : അല്ല . ഒരാൾ , പല മുഖങ്ങൾ . ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഭാഷയുടെ അവ്യക്തത മാറ്റുവാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് . ഈ ശരീരത്തിൽ എത്ര ആളുകൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് ?

തരുൺ താഹിലിയാനി : ഒരാൾ മാത്രം .

സദ്ഗുരു : വാസ്തവത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഇതാണ് . ഒരാളേയുള്ളുവെങ്കിലും അയാൾ തന്നെത്തന്നെ പലതായി പകുക്കുന്നു . ഇത് അയാളുടെ സൗകര്യത്തിനായി ചെയ്യുന്നതാണ് . നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയും , ചുറ്റുമുള്ളവർക്കുവേണ്ടിയും വളരെ നല്ലതും സംതൃപ്തി നൽകുന്നതുമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുവെന്നിരിക്കട്ടെ . അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും ,'ഞാൻ , തരുണാണ് ഇത് ചെയ്തത് '. നിങ്ങൾ വളരെ മോശമായ ഒരു കാര്യം ചെയ്തുവെന്നിരിക്കട്ടെ . അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പറയും എന്റെ അഹംഭാവമാണ് അത് ചെയ്തത് എന്ന്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ മിസ്റ്റർ . അഹംഭാവം എന്നൊരാളില്ല . അതുകൊണ്ട് അയാളെ നന്നാക്കുവാനും സാധിക്കുകയില്ല .

ഒരു വ്യക്തിയെ പലതാക്കി മുറിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല . നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നും നിങ്ങളെ പലതാക്കി മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുകയില്ല എന്നും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ പരിവർത്തനം സാധ്യമാകു . തോന്നുമ്പോഴെല്ലാം പത്തായി മാറുന്ന ആളുകളെ നന്നാക്കാൻ സാധ്യമല്ല . മാറ്റത്തെ ചെറുക്കുവാൻ ആളുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു അസന്നിഗ്ദ്ധതയാണ് ` ഇത് . ഈ സൂത്രം ലോകത്താകമാനമുണ്ട് . അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് മാറ്റത്തിനുവേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല . അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാൽ മാത്രം മതി .

ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ കാലാകാലങ്ങളായി സമ്പാദിച്ച അനേകം കഷണങ്ങളും തുണ്ടുകളും ചേർത്ത് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച ഒന്നാണ് . കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ചതുകൊണ്ട് നല്ലപോലെ രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് തകർന്നുപോകും . ഇതാണ് ആത്മീയസാധനയുടെ പ്രധാന ഉദ്ദ്യേശം. തകരാണുള്ളതെല്ലാം ഇപ്പോൾ തന്നെ തകരട്ടെ . നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും തകരാത്ത ഒന്നുണ്ട് . നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ കാര്യമായ ഒരു പരിണാമം വരണമെങ്കിൽ സ്രഷ്ടാവിന്റെ ബുദ്ധി അതിനായി പ്രവർത്തിക്കണം . നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം നിങ്ങളുടെ തന്നെ സൃഷ്ടിയാണ്. ഒരേ മാതാപിതാക്കളുടെ രണ്ട് കുട്ടികളെ ഒരേ സംസ്കാരത്തിന് കീഴിൽ വളർത്തി , ഒരേ വിദ്യാലയത്തിൽ പഠിപ്പിച്ചാലും അവർ ഒരുപോലെ ആയിത്തീരണമെന്നില്ല . അതിനാലാണ് ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥയ്ക്ക് കാരണം നിങ്ങളുടെ കർമ്മം അഥവാ പ്രവൃത്തി ആണെന്ന് . പുറമെ നിന്ന് പല അറിവുകളും നിർദ്ദേശങ്ങളും വന്നിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ അവ നിങ്ങൾ എങ്ങിനെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നത് നിങ്ങളുടെ മാത്രം തീരുമാനപ്രകാരമാണ് . നിങ്ങളെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിയിലാക്കിയത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങളത് മറന്നുപോയി . നിങ്ങളാണ് ഈ വ്യക്തിത്വം വളർത്തിയതെന്ന് ഓർത്താൽ അതിനെ മാറ്റാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയും . ഇതുവരെയായി ഞാൻ എന്റെ വ്യക്തിത്വം മൂന്നുതവണ പൂർണ്ണമായി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് .ഇനിയും ഞാൻ അത് ചെയ്തേക്കാം . അത് എല്ലാവരെയും ഞെട്ടിയ്ക്കും . (ചിരിക്കുന്നു )


ഒരാളുടെ വ്യക്തിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് അയാൾ കാലാകാലങ്ങളായി സമ്പാദിച്ച അനേകം കഷണങ്ങളും തുണ്ടുകളും ചേർത്ത് കൃത്രിമമായി നിർമ്മിച്ച ഒന്നാണ് .

ധ്യാനലിംഗ പ്രതിഷ്‌ഠക്കു മുൻപ് എന്നെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ തികച്ചും വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാകും - വസ്ത്രത്തിലും കാഴ്ച്ചയിലും മാത്രമല്ല , എല്ലാ വിധത്തിലും .. ഞാൻ ചിരിക്കുന്നതാരും കണ്ടിരുന്നില്ല . ഈ പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നതിനുള്ള തീവ്ര ശ്രമത്തിലായിരുന്നു ഞാൻ . അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു : "ഇനി ഞാൻ എന്റെ വ്യക്തിത്വം മാറ്റുവാൻ പോകുകയാണ് .ഇവിടെ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യൻ വന്നു എന്ന കരുതി ആരും ഓടിപ്പോകേണ്ട . " ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തിട്ടും കുറേപ്പേർ വിട്ടുപോയി . അവർക്കു പരിചയമുണ്ടായിരുന്ന ആളായിരുന്നില്ല അപ്പോഴത്തെ ഞാൻ . ഒരു പ്രത്യേക ജോലിക്ക് ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകരൂപത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ചു . മറ്റൊരു ജോലി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ മാറ്റി സൃഷ്ട്ടിച്ചു. അതിലെന്താണ് കുഴപ്പം ?

നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ജോലിയുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം മാറ്റിയെടുക്കാം . ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന പ്രതിച്ഛമായ ഒരു ശക്തമായ പ്രതിഭാസമായിരിക്കയാണ് . ബോധപൂർവ്വമല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഓരോ വ്യക്തിത്വം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും . ഇതിൽ ഏതാണ് നല്ലത് ഏതാണ് ചീത്ത എന്നതല്ല പ്രശ്നം . ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇതാണ് ; നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രതിച്ഛയയോട് ` തീർത്തും ഒട്ടിപ്പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞൊ അതോ നിങ്ങൾ ബോധപൂർവം അതിൽനിന്ന് അല്പമെങ്കിലും വിട്ടു നിൽക്കുന്നുണ്ടോ ?

തരുൺ താഹ്‌ലിയാനി : നമ്മൾ പലതിനോടും ബോധപൂർവം ഒട്ടിപിടിച്ചുനിൽക്കുന്നുണ്ട് .

സദ്ഗുരു : ശരിയാണ് . അത് തന്നെയാണ് മാറ്റേണ്ടതും . നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വത്തെ നിങ്ങൾ പരിപോഷിപ്പിക്കേണ്ടതില്ല . അതിനെ നിങ്ങളിൽ നിന്നും കുറച്ചെങ്കിലും അകറ്റി നിർത്തണം . ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ അയഞ്ഞ ഉടുപ്പുകൾ ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന വസ്ത്രങ്ങളെപ്പറ്റി എപ്പോഴും ബോധവാനായിരിക്കും - അവ ഒരിക്കലും നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗമായി തീരുന്നില്ല . എന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇറുകിയ നൈലോൺ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് നിങ്ങളുടെ തൊലി പോലെ ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമായിത്തത്തീരും . നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളും എന്ന വ്യത്യാസം ഇല്ലാതായിത്തീരും. നിങ്ങളുടെ വസ്ത്രങ്ങളിൽ നിന്ന് അകലം പാലിച്ചാൽ നിങ്ങൾ അവയുമായി ഒട്ടിപ്പോകില്ല . അതുപോലെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വ്യക്തിത്വം , ദേഹം മനസ്സ് എന്നിവയിൽനിന്നും അകലം പാലിയ്ക്കണം . അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവയെല്ലാം പൂർണ്ണമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ സാധിക്കും . അവ നിങ്ങളെ ഒരിക്കലും ദു :ഖിപ്പിക്കുകയില്ല

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1