ലിംഗഭൈരവിയോടൊത്ത് ചാന്ദ്ര പുതുവർഷം /ഹിന്ദു പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കാം

ഏപ്രിൽ13, 14 15 എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ സമർപ്പണങ്ങൾ നടത്തുക
ഏപ്രിൽ 14 നു ഉച്ചയ്ക്ക് 7 മണിയ്ക്ക് സൗജന്യമായി തത്സമയ ഓൺലൈൻ സംപ്രേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക .
 

ലിംഗഭൈരവിയോടൊത്ത് ചാന്ദ്ര പുതുവർഷം /ഹിന്ദു പുതുവർഷം ആഘോഷിക്കാം

ഏപ്രിൽ13, 14 15 എന്നീ ദിവസങ്ങളിൽ സമർപ്പണങ്ങൾ നടത്തുക
ഏപ്രിൽ 14 നു ഉച്ചയ്ക്ക് 7 മണിയ്ക്ക് സൗജന്യമായി തത്സമയ ഓൺലൈൻ സംപ്രേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക .
seperator
 

"ദേവിയുടെ കൃപ സമ്പാദിക്കുന്നവൻ അനുഗ്രഹീതനാണ്. നിങ്ങളുടെ ഭാവനയ്ക്കും കഴിവിനും അതീതമായ ഒരു ജീവിതം നിങ്ങൾ നയിക്കും. ”
– സദ്ഗുരു

ഏപ്രിൽ 14 നു ഉച്ചയ്ക്ക് 7 മണിയ്ക്ക് സൗജന്യമായി തത്സമയ ഓൺലൈൻ സംപ്രേഷണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക .പ്രത്യേകമായ വഴിപാടുകളിലൂടെയും സൗജന്യ അഭിഷേകം ലൈവ്സ്ട്രീമിലൂടെയും നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ക്ഷേമത്തിനായി ദേവിയുടെ കൃപ തേടി നിങ്ങളുടെ പുതുവർഷം ആരംഭിക്കുക.

ഇന്ത്യൻ പരമ്പരാഗത പുതുവത്സരം വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു, സാംസ്കാരികമായി മാത്രമല്ല, ശാസ്ത്രീയമായും. കാരണം നമ്മുടെ ഭൂമിയും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും മനുഷ്യവ്യവസ്ഥയിൽ അത് ചെലുത്തുന്ന സ്വാധീനവും ആണ് ഇത് കണക്കിലെടുക്കുന്നത് , പുതുവത്സര തീയതികൾ വസന്തകാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതിനായി സജ്ജമാക്കി.

ലിംഗാ ഭൈരവിയിലെ പരമ്പരാഗത പുതുവത്സരാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി, രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭക്തർക്ക് ദേവിയുടെ കൃപയ്ക്ക് പാത്രീഭവിക്കുന്നതിനായി വിവിധ ആചാരപരമായ വഴിപാടുകൾ നടത്താം. ഉത്സവത്തിന്റെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലും (ഏപ്രിൽ 13, 14, 15) ഇത് തുറന്നിരിക്കും.

പുതു വർഷ സമർപ്പണങ്ങൾ

(Offerings are open for people in India only.)
seperator
abishekam

അഭിഷേകം

11 രീതിയിലുള്ള സമർപ്പണങ്ങളാൽ ദേവിയുടെ കൃപയ്ക്കുള്ള ഒരു സവിശേഷ പ്രാർത്ഥന.
Suphala Arpanam

സഫല അർപ്പണം

പഴങ്ങൾ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ജീവിതത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, ദേവിയുടെ കൃപ നേടാൻ ഒരു ഫലം സമർപ്പിക്കുക.
deepam-arpanam

ദീപം അർപ്പണം

ദേവിയുടെ കൃപ നേടി പുതുവർഷത്തെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് നെയ്യ് വിളക്കുകൾ സമർപ്പിക്കുക.
ഈ പുതുവർഷത്തിനായുള്ള പ്രത്യേക സമർപ്പണങ്ങൾ വിദൂരത്തുള്ള വ്യക്തികൾക്കോ ​​കുടുംബങ്ങൾക്കോ ​​നൽകാം. നിങ്ങളുടെയും നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിന്റെയും പേരുകളും ജനന നക്ഷത്രങ്ങളും എഴുതി അനുഗ്രഹത്തിനായി ദേവിയുടെ കാൽക്കൽ സമർപ്പിക്കും. വ്യക്തികളുടെയോ കുടുംബങ്ങളുടെയോ പൊതു ക്ഷേമത്തിനായി ആരതിയോടുകൂടിയ 9 വഴിപാടുകളുടെ ഒരു കൂട്ടമാണ് സമർപണം. സുഫാല അർപണം, ദീപം അർപണം എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു .

ദേവിയുടെ കൃപയിൽ മുങ്ങുക

seperator
ദേവിയുടെ സാനിധ്യം അനുഭവിക്കാൻ, ലിംഗ ഭൈരവി പ്രത്യേക പുതുവത്സര അഭിഷേകം (14 ഏപ്രിൽ, 7-8 PM IST) തത്സമയം കാണുക, അതിനുമുമ്പ് ഈശ സംസ്‌കൃതിയുടെ സംഗീതവും നൃത്തവും ഉണ്ടായിരിക്കും .
തത്സമയ സംപ്രേഷണം കാണുന്നതിനോ സമർപ്പണങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.