ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುಹುರಿಗೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ? | ಸದ್ಗುರು Spine – The Axis of the Universe | Sadhguru

ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುಹುರಿಯನ್ನು ’ಮೇರುದಂಡ’ವೆಂದೂ, ವಿಶ್ವದ ಅಕ್ಷರೇಖೆಯೆಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರರ್ಥವೇನು? ಬೆನ್ನುಹುರಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭುತ್ವವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1