‘ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ’ ಇದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆಯಲ್ಲವೇ? ಇದು ಎಷ್ಟು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ? ನಾವು ಮಾಡಬಲ್ಲ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪೂಜೆ ಯಾವುದು?