ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತೀ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ, ಊರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಚ್ಚರಿಯ ಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ? ನೀವೂ ‘ಇಂತಹ’ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಬೇಕು? ಆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಲಾಭಗಳೇನು? ವಿಡೀಯೋ ನೋಡಿ.