ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆಯೇ?

 

ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮವನ್ನು ತೊಡೆದು ಹಾಕುತ್ತದೆಯೇ? 

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1