ನೀರನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಸರಳ ವಿಧಾನ | ಸದ್ಗುರು

ಪಂಚತತ್ವಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ವಾಯು ತತ್ವಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವಂತವು. ಇವುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿಟ್ಟರೆ ನಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮುಖ ನೋಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೇ ಒದಗದು ಎಂದು ಸದ್ಗುರುಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1