ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು?

 

ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಏನು?