ಒಂದೇ ಗೋತ್ರದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗದ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಕುಲದೈವದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಈ ’ಕುಲ-ಗೋತ್ರ’ ಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅದ್ಭುತ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ?