ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ನೀವು ಇಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು!

 

ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಸಿಗುವುದು ಯಾವಾಗ? ನೀವು ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಇಂದೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು

 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1