ಗುರುಪೌರ್ಣಮಿ ವಿಶೇಷ - ಅಷ್ಟಾವಕ್ರ ಮತ್ತು ಜನಕರಾಜನ ಕಥೆ

ಅಷ್ಟಾವಕ್ರರಿಗೆ ಆ ಹೆಸರು ಹೇಗೆ ಬಂತೆಂಬುದನ್ನೂ, ಅವರು ಜನಕರಾಜನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯವಾಗಲು ಅನುಸರಿಸಿದ ವಿಚಿತ್ರ ವಿಧಾನವನ್ನೂ ಸದ್ಗುರು ರಸವತ್ತಾಗಿ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.