ದೇವರ ದಾಸೀಮಯ್ಯ - ಶಿವನಿಗೇ ವಸ್ತ್ರ ತೊಡಿಸಿದ ಭಕ್ತ ನೇಕಾರ | ಸದ್ಗುರು

ಸದ್ಗುರುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂತರೂ ವಚನಕಾರರೂ ಆದ ದೇವರ ದಾಸೀಮಯ್ಯರವರ ಜೀವನದ ರಸವತ್ತಾದ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾರೆ.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1