ಅನೇಕ ಯೋಗಿಗಳು ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಭೇದಿಸಿದವರೂ, ಅರಿತುಕೊಂಡವರೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಒಳಹೊರಗನ್ನೂ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮಗಳನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಾಣಿ-ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜೀವ ವಸ್ತುಗಳ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಕಲಿಸಿದರೇ? ಅಥವಾ ಎಲ್ಲೋ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡರೇ? ಅಲ್ಲ ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಸದ್ಗುರು! ಸೃಷ್ಟಿಯ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಅದರದೇ ಆದ ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ!