ನರೇನ್...ಎಲ್ಲಿ ಆ ಚಾಕು ಕೊಡು ಎಂದರು..!

 

ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಘಟನೆ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ.