ಗುರು ಪೌರ್ಣಮಿ - ಅನುಗ್ರಹಪೂರ್ಣ ಸಮಯ

ಗುರು ಪೌರ್ಣಮಿಯು, ಆದಿಯೋಗಿ ಆದಿಗುರುವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವನು ರವಾನಿಸಿದ ಮುಕ್ತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ಅಂದಿನಷ್ಟೆಯೇ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
 
 
 
 

ಗುರು ಪೌರ್ಣಮಿಯು, ಆದಿಯೋಗಿ ಆದಿಗುರುವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡ ಪೌರ್ಣಮಿಯ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಹದಿನೈದು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅವನು ರವಾನಿಸಿದ ಮುಕ್ತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನವು ಅಂದಿನಷ್ಟೆಯೇ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಜುಲೈ ೨೭, ೨೦೧೮ ರಂದು, ಗುರು ಪೂರ್ಣಮಿಯ ಸಂದರ್ಭದಂದು ಗುರುವಿನ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿಯೋಗಿ-ಶಿವನಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡುವ ದಿನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಈಶಾ ಯೋಗ ಸೆಂಟರ್‌ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದು ಸದ್ಗುರುವಿನೊಡನೆ ಸತ್ಸಂಗವಿರುತ್ತದೆ.

ಗುರು ಪೌರ್ಣಮಿಯ ನಂತರವೇ ಸದ್ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ’ಲ್ಯಾಪ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಸ್ಟರ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಜುಲೈ ೨೮ ಮತ್ತು ೨೯ ರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಇನ್ನರ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈಶ ಯೋಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ವ ನೋಂದಣಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.

ಬನ್ನಿ, ಗುರುವಿನ ಅನಂತ ದಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ.

ಸಪ್ರೇಮ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ,

ಗುರು ಪೌರ್ಣಮಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಿ