User
Login | Sign Up
in

About

Sadhguru Exclusive
  • Shop
search
LoginSignup
  • Volunteer
  • Donate
  • Shop
  • Sadhguru Exclusive
  • About
in
Also in:
English
हिंदी
 

June 15, 2021

ನೀವು ಯಾವುದನ್ನು ಪರಮೋಚ್ಛವಾದುದೆಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದೀರೋ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸಿ. ಈ ದೂರದೃಷ್ಟಿಯೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸುವುದು ಜೀವನದ ಅನುಭವವನ್ನು ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ತನ್ನಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಸಂತೋಷಭರಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

Daily Quote

June 15, 2021


Loading...
Bookmark
Loading...
 
Close