નવરાત્રી : શાસ્ત્રીય રૂપે શું છે?

સદગુરુ નવરાત્રી પર કહે છે કે – નવરાત્રી એ દૈવી સ્ત્રીત્વની ઉજવણીની નવ રાત છે. તેઓ વ્યક્તિઓ અને સમાજમાં પુરૂષત્વ અને સ્ત્રીત્વની વચ્ચેના સંતુલન વિશે પણ વાત કરે છે.
 
 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1