મગજ કે હૃદય કોનું સાંભળવું?

જ્યારે આપણું હૃદય એક વાત કહેતું હોય અને મગજ બીજી વાત કહેતું જણાય, ત્યારે નિર્ણય કેવી રીતે લેવો તેના પર સદગુરુ પોતાના વિચારો અભિવ્યક્ત કરે છે.
 
 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1