આ બે વસ્તુઓ કરો અને 90% બીમારીઓથી બચો | Prevent 90% of Diseases With These Two Things

90% માણસની બીમારીઓને ખતમ કરવા આપણે જેટલું વિચારીએ છે એનાથી પણ ઘણું વધારે સેહલું છે - આપણે માત્ર બે વસ્તુઓ પર ધ્યાન રાખવાનું છે. એ કઈ બે વસ્તુઓ છે જાણીયે સદગુરુ દ્વારા.