તમે પણ બની શકો છો ક્રુષ્ણ....

સદગુરુ સમજાવે છે કે આપણે કૃષ્ણની પૂજા કેમ કરીએ છીએ, પછી ભલે તેમને આખા જીવનમાં કરેલું કામ કુરુક્ષેત્રના ભયંકર, લોહિયાળ યુદ્ધમાં સમાપ્ત થઈ ગયું હોય.
 
 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1