શું સારા કર્મો ખરાબ કર્મોને કાપી શકે છે?

બોસ્ટનના હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટીની એક વિદ્યાર્થીએ સદગુરુને પૂછ્યું કે શું કોઈના સારા કર્મોથી ખરાબ કર્મો કાપી શકાય છે.? જુઓ, સદ્ગુરુનો વિનોદી અને ગહન જવાબ...!!
 
 
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1