તંત્ર અને સેક્સનો શું સંબંધ છે? | તંત્ર વિદ્યા અને ગુપ્ત જ્ઞાન Ep1

સદ્દગુરુ તંત્ર ખરેખર શું છે તે સમજાવી રહ્યા છે, અને સમજાવી રહ્યા છે કે તે એક મોટી ગેરસમજ છે કે તંત્ર ફક્ત સેક્સ વિશે છે.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1