શું તમે ॐ મંત્રનું ખોટું ઉચ્ચારણ તો નથી કરતાં ને? Aum, Ameen, Amen -One and the same | Sadhguru Gujarati

ॐ સૃષ્ટિની મૂળ ધ્વની છે. સદ્ગુરુ ॐ મંત્રનું વિજ્ઞાન સમજાવતા કહે છે કે આ ત્રણ મૂળભૂત ધ્વની આ, ઉ અને મ સાથે મળીને બને છે. આનો અનુભવ પ્રત્યેક આત્મજ્ઞાની મહાપુરુષ ને થયો છે.આમેન અને અમીન પણ વાસ્તવમાં ॐ જ છે. પરંતુ સ્થાનીય ભાષા અને સંસ્કૃતિના પ્રભાવના કારણે આમાં થોડી વિકૃતિ આવી ગઈ છે. સદ્ગુરુ ॐ ના ઉચ્ચારણની સાચી રીત સમજાવે છે અને તેના જપ થી થનારા ફાયદા પણ બતાવે છે.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1