મૃત્યુ પામો તો આવી રીતે | Approaching Death with Grace | Sadhguru Gujarati

કેલિફોર્નિયામાં એક સ્મારક પ્રસંગ દરમિયાન, એક સાધક સદગુરુને કોઈ પ્રિયજનના ખોવાના દુ:ખને સંભાળવાનો શ્રેષ્ઠ માર્ગ પૂછે છે. સદગુરુ મૃત્યુની નિશ્ચિતતા સુધી કેવી રીતે પહોંચવું તે વિશે ચર્ચા કરે છે, અને સમજાવે છે કે જો કોઈ વ્યક્તિ વર્તમાન ક્ષણને સુંદર રીતે ચલાવવાનું શીખી જાય છે, તો મૃત્યુની ક્ષણ પણ સુંદર બની જાય છે.