શું પર - સ્ત્રી કે પુરુષ સાથે શારીરિક સંબંધ ખરાબ છે ?