પાણી પીવાની સાચી રીત કઈ છે?

સદગુરુ પાણીને રાખવા અને પાણીથી સાચી રીતે જોડાયેલો એ યોગીક વિજ્ઞાન આપણી સાથે શેર કરે છે, જેનાથી તમારું શરીર પાણીને ઘણી સારી રીતે ગ્રહણ કરી શકે છે અને તમને સ્વાસ્થ અને આનંદ આપે છે.
 
 
 
  0 Comments
 
 
Login / to join the conversation1