જીવન જીવવાની સાચી રીત કઈ છે?

સદગુરુ આપણે બતાવે છે કે જીવવાની સાચી રીત છે કે તમારી આજુ-બાજુ તમારી હાજરીને પસંદ કરવામાં આવે અને તમારી કમી ને નાપસંદ. જાણ્યે સદગુરુથી.